کاربرد ارزیابی ریسک امنیتی در سامانه حمل و نقل مواد خطرناک

این مقاله در صدد آن است که الگویی کارآمد از ارزیابی ریسک امنیتی در خصوص تهدیدهای پیش رو در سامانه های حمل و نقل مواد خطرناک ارائه نماید. در این پژوهش، مراد از تهدیدهای مورد بررسی، تهدیدهای انسان ساخت و مخاطرات ناشی از حملات تروریستی و یا خرابکاری می باشد. به منظور کاراتر ساختن مباحث، مثالی از ارزیابی ریسک امنیتی سامانه حمل مواد خطرناک و آسیب پذیری های انسان ساخت ارائه گشته استدر انتها نیز با استفاده از مطالعه موردی مذکور، به محاسبه ریسک امنیتی سامانه حمل هیدروکربن و همچنین ارائه اقدامات مقابله به مثل در برابر تهدیدهای بالقوه در قالب فرم های ویژه شناسایی دارایی های حیاتی سامانه، تهدید، جذابیت اهداف احتمالی، تحلیل آسیب پذیری امنیتی و شیوه های مقابله پرداخته شده است

کاربرد ارزیابی ریسک امنیتی در سامانه حمل و نقل مواد خطرناک ((( دریافت مقاله )))